Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Prijava
Pun naziv društva
Skraćeni naziv društva
Ime i prezime
ovlašćenog lica
Poreski identifikacioni
broj (PIB)
Matični broj
Registarski broj
Šifra delatnosti
Sedište firme
Opština
Adresa
Broj telefona
Broj telefona
ovlašćenog lica
Broj faksa
E-mail adresa
Obveznik PDV Da Ne
Podaci o računu u banci

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75